Startseite
Liederkranz
    Silcherchor
Update:08/16/10
e - mail

 Besucher           

(CHOR ) Musik

Also, d’Chormusik isch mei großa Leidaschaft. Seit fascht 30 Johr seng i aktiv. Seit iber 20 Johr be i Chorleiter vom LK Betzenweiler, ond grad so lang seng I au em (wohl beschta Männerchor Oberschwabens) em Silcherchor Donau - Bussen.